Explore content
Δεκέμβριος (Τεύχος 225)
Community
wootafak
crazy58
juampy
ktsap66
boy75
Jumpertime
proestakis
s0bak0v0d
chtsip
CHRIS FOUNTIS
Nikosng
FUNEC
ANGEL9999
Horsepower
wapaul
Στάθης
mariossima
enzo21
STELIO64
thomas59
aris1971
kritonxan
Σύνολο μελών: 5765 | Εγγραφή
Barcelona
Η Barcelona φοράει Replay
Η ιταλική εταιρεία Fashion Box, παγκοσμίως γνωστή για τα κορυφαίας ποιότητας denim και τα ..
Terms & Conditions
1. TO SITE
Το Playboy.gr είναι ένας δικτυακός τόπος, ο οποίος λειτουργείται από την «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε» μετά από παραχώρηση της Playboy.com, Inc., εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ, 730 Fifth Avenue, New York, New York.

Playboy.gr is a web site, operated by “Attica Publications S.A.” under license from “Playboy.com”, Inc, a company with registered address in the USA, 730 Fifth Avenue, New York, New York.

2. Πνευματικά δικαιώματα - Copyright Notices
Τα δικαιώματα του υλικού, που περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, ανήκουν είτε στην ελληνική έκδοση του περιοδικού “Playboy” και στην ιδιοκτήτρια εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» είτε στην αμερικάνικη και διεθνή έκδοση του ίδιου περιοδικού και στην ιδιοκτήτρια εταιρεία «Playboy Enterprises, Inc.».  Εφ εξής ως «playboy» θα νοείται η ελληνική και η αμερικανική και διεθνής έκδοση, εκτός αν γίνεται σαφής διάκριση στο κείμενο. Το υλικό του δικτυακού τόπου δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του playboy.

All rights of the material, included in the web site, including, pictures,  graphics, photographs, drawings, texts, the provided services and in general all files of this site, belong either to the Greek edition of “Playboy” magazine and the owner company “Attica Publications S.A.” or to the American and international edition of the same magazine and to the owner company “Playboy Enterprises, Inc.”. Consequently ,the word ‘playboy” shall include both the Greek and American and international edition, unless otherwise specified. The material  on this Site may not be reproduced and may not be distributed, publicly performed or otherwise used in any manner, except with the prior express permission of Playboy.

3. Σήματα - Τrademarks
Tα σήματα PLAYBOY, RABBIT HEAD DESIGN, RABBIT HEAD DESIGN.GR, CYBER GIRLS, CYBER CLUB ανήκουν στην Playboy Enterprises International, Inc. and έχουν παραχωρηθεί στην ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δυνάμει συμφωνητικού" "PLAYBOY, RABBIT HEAD DESIGN, RABBIT HEAD DESIGN.GR, CYBER GIRLS, CYBER CLUB are trademarks of Playboy Enterprises International, Inc. and used under license by Attica Publishing S.A."
 
4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ -  TERMS OF SERVICE
 Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Playboy.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Playboy.gr . Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Playboy.gr . Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους χρήσης οποτεδήποτε και οποιαδήποτε τροποποίηση θα δημοσιεύεται στο παρόν.   Ο επισκέπτης /χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση <κάτω από οποιοδήποτε όνομα το οποίο αναγράφεται στην οθόνη και οποιουσδήποτε κωδικούς "password"> και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου. Ο επισκέπτης /χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών "passwords" που μπορεί να χρησιμοποιεί.
 
5. Χρήση υπηρεσιών - Περιορισμοί
Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών και την ικανότητα να συνάψει την παρούσα συμφωνία, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία, που απαιτείται για την χρήση των υπηρεσιών του playboy.gr.
Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το Playboy.gr μόνο για νόμιμη χρήση.
Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του Playboy.gr, ήτοι να μη αποστέλλει, μεταφέρει ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιεί υλικό, το οποίο, μεταξύ άλλων:
1. Εχει περιεχόμενο  παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μιμείται  οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή με οποιοδήποτε τρόπο παρέχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία αναφορικά με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ή παρέχει ψευδή στοιχεί ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του Playboy.gr.
4. Προωθεί  την μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
5. Μεταφέρει ή με οποιοδήποτε τρόπο εγκαθιστά υλικό, που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
6. Παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιαδήποτε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή νομοθεσία ή/και οποιοδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του Playboy.gr.
7. Παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή μελών
 
6. Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Playboy.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον δικτυακό τόπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

7. Περιορισμός ευθύνης Playboy.gr
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Playboy ή οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος έχει σχέση με την δημιουργία ή παραγωγή του δικτυακού τόπου,  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Playboy αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Το Playboy  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, καθυστερήσεις και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
  Το Playboy δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το Plaboy.

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το Playboy.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο playboy.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Σε κάθε περίπτωση, το Playboy.gr δεν επιτρέπει την καταχώρηση διαφημίσεων ή την απευθείας πρόσβαση μέσω παραθύρων σε sites που περιέχουν τα εξής:
1.Πυροβόλα και άλλα όπλα εκτός από κυνηγετικά.
2.Αντικείμενα σεξουαλικής υποβοήθησης, συμπεριλαμβανομένων των  dildos και των δονητών αλλά όχι των προφυλακτικών
3.Άμεσα αντικείμενα για sex, συμπεριλαμβανομένων και των X-rated videos, τηλεφωνικές υπηρεσίες με σεξουαλικό περιεχόμενο, βιβλία για sex, X-rated ρούχα, αγγελίες για μασάζ και sex clubs (εκτός από προϊόντα που λανσάρονται από το Playboy.com);
4.Ναρκωτικά
5.Συγκριτική διαφήμιση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, επιθετικά συγκριτικές διαφημίσεις, οι οποίες δύναται να δημιουργήσουν πρόβλημα σε άλλους διαφημιζόμενους και επιθετικά συγκριτικές απαιτήσεις, οι οποίες δεν στηρίζονται βάσιμα.
6.Οποιοδήποτε υλικό που είναι ρατσιστικό ή εθνικιστικό, συμπεριλαμβανομένων των Nazi ή αντισημιτικά σύμβολα και συγγράμματα  και άλλα αντίστοιχα.  
9. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Playboy.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Playboy.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Sitemap    Top Εγγραφή| Είσοδος Playboy Worldwide